شماره تماس : 09177905692- 07136255909 - 07136233121

برنامه غذایی
تحت نظر کارشناس تغذیه جهت هر شخص که شامل پنج وعده، صبحانه، میان وعده، نهار، عصرانه و شام داده می شود.افرادی که توانایی جویدن و بلع ندارند غذاها به صورت میکس و یا اگر در شرایطی خاص باشند با گاواژ و از راه لوله بینی برایشان انجام میشود.

تحت نظر کارشناس تغذیه جهت هر شخص که شامل پنج وعده، صبحانه، میان وعده، نهار، عصرانه و شام داده می شود.افرادی که توانایی جویدن و بلع ندارند غذاها به صورت میکس و یا اگر در شرایطی خاص باشند با گاواژ و از راه لوله بینی برایشان انجام میشود.